در تاریخ 97/10/27 یک دروه کارگاه آموزشی کشت گلخانه ای زعفران ( آیروپوینک) توسط تیم آموزشی زعفران هیرکانیا برگزار گردید.

در پایان این دوره آموزشی جهت شرکت کنندگان گواهینامه دوره آموزشی صادر خواهد شد.و هنچنین برای شرکت کنندگان در این دوره امکان عضویت باشگاه زعفران کاران هیرکانیا در سایت زعفران هیرکاینا درنظر گرفته شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی در استان اصفهان