با برنامه ریزی انجام شده از سوی تیم زعفران هیرکانیا یکی دیگر از کارگاههای آموزشی کشت گلخانه ای زعفران به روش ایروپونیک (بدون آب و خاک) در تاریخ سوم اسفندماه سال 97 در استان تهران برگزار گردید. این دوره آموزشی با استقبال خوب هموطنان استان تهران روبرو شده بود. در این گارگاه آموزشی مدرس دروه آقای بابویی راد مراحل کشت زغفران به روش آیروپونیک و سنتی را به کارآموزان آموزش دادند.

برگزاری کارگاه آموزشی در استان تهران