اولین دوره کارگاه آموزشی تیم آموزشی زعفران هیرکانیا به در سال 1398 بر اساس برنامه ریزی قبلی در استان تهران برگزار گردید.

 

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی در سال 1398 به میزبانی استان تهران

 

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی در سال 1398 به میزبانی استان تهران