بر اساس تقویم آموزشی یکی دیگر از کارگاه های آموزشی گروه زعفران هیرکانیا در سال 1398 روز پنج شنبه مورخ 1398/02/12 در شهر تهران برگزار گردید.

لازم به ذکر است بر اساس برنامه ریزی آموزشی گروه ،از ابتدای سال 1398 علاوه بر دوره یاد شده،در شهرهای تهران ،مشهد ،تبریز و ساری هم گارگاه آموزشی برگزار شده بود.

 

برگزاری سومین کارگاه آموزشی سال 1398 گروه زعفران هیرکانیا

 

برگزاری سومین کارگاه آموزشی سال 1398 گروه زعفران هیرکانیا