امروز : دوشنبه, 04 بهمن 1400
تاریخچه گیاه زعفران

تاریخچه گیاه زعفران

معرفی گیاه زعفران زعفران گیاهی است که در شاخ اسپرماتوفیتها (دانه داران)، زیر شاخه نهاندانگان، رده ی تک لپه ای ها، راسته ی سوسنی ها، تیره ی زنبق و